24 Eylül 2014 Çarşamba 09:21
Hikmet Karaman'ın çılgın planı!
Se­zo­na bek­len­ti­le­rin çok uza­ğın­da bir baş­lan­gıç ya­pan ve ilk 5 res­mi ma­çın­da sa­de­ce 1 ga­li­bi­yet ala­bi­len Ga­la­ta­sa­ray'da tek­nik di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li'nin kol­tu­ğu sal­lan­ma­ya baş­la­dı. 25 Ekim'de ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­mi son­ra­sı Baş­kan Ünal Ay­sal'ın gö­rev­de kal­ma­sı ha­lin­de Hik­met Ka­ra­man'ı ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­re­ce­ği söy­len­ti­le­ri ağır­lık ka­zan­dı. Bu id­di­alar he­nüz doğ­ru­lan­ma­sa da Ka­ra­man, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mı na­sıl bir oyun sis­te­mi ile oy­na­ta­ca­ğı­nı bi­le ha­zır­la­dı. Bu­na gö­re tec­rü­be­li tek­nik adam Ga­la­ta­sa­ray'a, ABD Bas­ket­bol Mil­li Ta­kı­mı'ndan il­ham al­dı­ğı bir sis­te­mi uy­gu­la­ma­yı plan­lı­yor.

Basketçilerle idman

Ko­nuy­la il­gi­li ya­kın çev­re­si­ne açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­ra­man, geç­ti­ği­miz ay İs­pan­ya’da dü­zen­le­nen Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı’nı çok ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek “ABD’nin hü­cum oyun­cu­la­rı es­nek bir sis­tem­le oy­nu­yor­lar. To­pu içe­ri so­kup ani­den dı­şa­rı­ya çı­ka­ra­rak sa­yı bu­lu­yor­lar. Ben de bu sis­te­min bir ben­ze­ri­ni fut­bo­la uyar­la­ya­ca­ğım. Eli­niz­de uzak­tan to­pa iyi vu­ran oyun­cu­lar var­sa bu sis­tem çok iyi bir şe­kil­de iş­ler. Eğer Ga­la­ta­sa­ray’da ça­lış­ma fır­sa­tı bu­lur­sam bu sis­te­mi uy­gu­la­ya­ca­ğım. Hat­ta ara sı­ra fut­bol ve bas­ket­bol ta­kı­mı­nı bir­lik­te id­man yap­tı­ra­ca­ğım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Başkanla görüşmüştü

Galatasaray’da geçtiğmiz sezonun sonunda Roberto Mancini ile yolların ayrılmasının ardından Karaman ile Ünal Aysal bir araya gelmişti. Aysal, Karaman ile fikir alışverişi yapmıştı. Yapılan bu görüşme sonrası Karaman’ın göreve geleceği yorumları ayyuka çıksa da Cimbom göreve Prandelli’yi getirmişti.

Ataman: Uzun zaman alır

Hik­met Ka­ra­man’ın bas­ket­bol­dan esin­le­ne­rek kur­gu­la­dı­ğı fut­bol sti­li­ni Ga­la­ta­sa­ray Er­kek Bas­ket­bol Ta­kı­mı Ba­şan­tre­nö­rü Er­gin Ata­man’a sor­duk. Tec­rü­be­li tek­nik a­dam sis­te­mi man­tık­lı bul­sa da fut­bo­la uyar­lan­ma­sı­nın zor ola­ca­ğı­nı söy­le­di: ABD, fut­bol­dan ör­nek ve­rir­sek, 2 yıl ön­ce­ki Bar­ce­lo­na gi­bi. Çok hız­lı, tem­po­lu­lar. Fi­zi­ki güç­le­ri ve at­le­tik ye­te­nek­le­ri çok faz­la. Ay­nı za­man­da bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri olan bir ta­kım. Ra­kip­le­ri­ni ade­ta bo­ğu­yor­lar. Şu an Sü­per Lig ta­kım­la­rı­nın her­han­gi bi­ri­ne  on­la­rın sis­te­mi­ni uy­gu­lat­mak uzun sü­re alır. Ben Hik­met ho­ca­nın bas­ket­bol sis­tem­le­ri­ni ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni bi­li­yo­rum. Ken­di­siy­le ara sı­ra bu ko­nu­lar­la il­gi­li ko­nu­şu­yo­ruz. Bu sis­te­mi her­han­gi bir Türk ta­kı­mı­na be­nim­set­mek için çok yo­ğun bir şe­kil­de ça­lış­mak la­zım” yo­ru­mu­nu yap­tı.

Ünal Aysal: Aday olmayacağım demedim

Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi geç­ti­ği­miz haf­ta 25 Ekim'de se­çim­li  ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul ka­ra­rı al­mış­tı. Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan göz­le­rin çev­ril­di­ği Baş­kan Ünal Ay­sal, ye­ni­den aday olup ol­ma­ma ka­ra­rı­nı da­ha son­ra ve­re­ce­ği­ni açık­la­mış­tı. An­cak dün Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ca­mi­na­nın ön­de ge­len ba­zı isim­le­ri Ay­sal'ın se­çi­me gir­me­ye­ce­ği yö­nün­de id­di­alar or­ta­ya at­tı.

Fatih Terim’den 1 yıl sonra

Bu ge­liş­me üze­ri­ne ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ay­sal, söy­len­ti­le­rin ta­ma­men ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek "Be­nim kim­se­ye 'Se­çi­me git­me­ye­ce­ğim' şek­lin­de bir be­ya­nım ol­ma­dı. He­nüz gö­rüş­me­le­rim sü­rü­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Öte yan­dan Ay­sal'ın aday­lı­ğı ko­nu­sun­da­ki ke­sin ka­ra­rı­nı bu­gün açık­la­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Şa­yet bu ka­rar aday ol­ma­ma yö­nün­de olur­sa za­man­la­ma açı­sın­dan il­ginç bir te­sa­düf de or­ta­ya çı­ka­cak. Ni­te­kim Ay­sal baş­kan­lı­ğın­da­ki Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi bu gün­den tam 1 yıl ön­ce 24 Ey­lül 2013 ta­ri­hin­de dön­e­min tek­nik di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ile olay­lı bir şe­kil­de yol­la­rı­nı ayır­mış­tı. Ye­ni­den aday ol­ma­ma­sı ha­lin­de Ay­sal da Te­rim'den 1 yıl son­ra ay­nı gün­de Cim­bom'la yol ay­rı­mı­na gel­miş ola­cak.

(Bugün)
Son Güncelleme: 24.09.2014 12:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! > Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gs83 4 yıl önce

aslında hikmet hoca prandelli'nin yardımcısı olsa, prandelli türk futbolcuları anlayamaz ama hikmet karaman anlar, anadolu depladmanlarini iyi bilir. Ama sadece hikmet karaman gelecekse o zaman şampiyonlar liginde büyük risk almış oluruz

Avatar
oner coskun 4 yıl önce

Bece hikmet hoca yeni bir terim olabilir galatasaray da. Terim ile neredeyse aynı kisilige sahibler. Bence Türkiye liginde de avrupada da iyi seyler katleder. Bu sene avrupada pişer sonra ki sene birşeyler yapar. Ama tr liginde süper bi coach olabilir galatasaray icin