08 Ocak 2014 Çarşamba 15:19
Yanal'ın Drogba açıklamasına Galatasaray'dan yeni cevap

Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar’ı kız­dır­ma­ya de­vam edi­yor. Ya­nal, Ga­la­ta­sa­ray ile gö­rü­şen Es­ki­şe­hirs­por­lu Ta­rık Çam­dal için “İs­tan­bul’a gel­me­si için er­ken. Ge­li­şi­mi­ni ta­kı­mın­da de­vam et­tir­me­li” de­miş ve Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın ba­sın söz­cü­sü Şük­rü Er­gün “İşi­ne bak­sın” di­ye ce­vap ver­miş­ti. Ya­nal’ın bu kez bir soh­bet­te Drog­ba ile ilgili ko­nuş­tu­ğu or­ta­ya çık­tı. “Drog­ba müt­hiş bir oyun­cu ol­ma­sı­na rağ­men ar­tık dü­şüş­te. Maç­lar­da koş­ma ora­nı­nı yük­sel­te­mi­yor. Fut­bol­cu bel­li bir sü­re­de bel­li bir ko­şu­yu ya­pa­maz­sa ben­ce oy­na­ya­maz” söz­le­ri, yi­ne Şük­rü Er­gün’ün dik­ka­ti­ni çek­ti. Er­gün sert gön­der­me­ler yap­tı:  

“Er­sun Ya­nal’ın bu açık­la­ma­la­rı plan­lı mı plan­sız mı yap­tı­ğı­nı bil­mi­yo­rum. Bir ama­cı olup ol­ma­dı­ğıy­la da il­gi­len­mi­yo­rum. Çün­kü ken­di­si­nin söz­le­ri bi­zi hiç­bir şe­kil­de et­ki­le­mez. Her­kes ken­di işi­ne bak­ma­lı. An­cak açık­la­ma­la­rı­nı nor­mal kar­şı­la­mı­yo­rum. Bi­zim­le il­gi­li ko­nu­şu­yor ol­ma­sı­nı ge­rek­siz bu­lu­yo­rum. Drog­ba’dan bi­zim za­ten bir şüp­he­miz yok. Ya­şı ile­ri gö­rül­se de ken­di­si­ne çok iyi bak­mış bir spor­cu. Ken­di­sin­den 10 yaş kü­çük­le­re toz yut­tu­ru­yor!”

Transfer atağımız normal

Trans­fer dö­ne­mi­nin en atak ta­kı­mı ola­rak dik­kat çekmelerini de­ğer­len­di­ren Er­gün, “Bi­zim da­ha atak gö­rün­me­miz do­ğal. Çün­kü 3 kul­var­da iler­le­yen tek ta­kım şu an­da Ga­la­ta­sa­ray. Ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­mız la­zım. Ya­rış­tı­ğı­mız kul­var sa­yı­sı faz­la. Trans­fe­re önem ver­me­miz ve ikin­ci dev­re­ye ha­zır­lan­ma­mız ge­re­ki­yor” de­di. “Man­ci­ni’nin bi­ze trans­fer­de sa­yı ver­di­ği doğ­ru de­ğil. Sa­de­ce po­zis­yon­lar be­lir­le­ni­yor. Al­ter­na­tif­le­ri­ne ka­rar ve­ri­li­yor. Ve bu işin so­rum­lu­su ar­ka­daş­lar lis­te­ye gö­re ça­lı­şı­yor­lar” ek­le­me­si yap­tı.

‘O iş Mancini’nin’

Ba­sın Söz­cü­sü Şük­rü Er­gün, trans­fer­de sa­yı­nın 5’i bul­ma­sı bek­le­nir­ken, bu ka­dar oyun­cu­nun ara kamp­ta ta­kı­ma adap­te ol­ma­sı­na da­ir en­di­şe­le­re de ce­vap ver­di.  “Bi­zim yö­ne­ti­ci­ler ola­rak hiç­bir sı­kın­tı­mız yok. Za­ten bu be­nim işim de­ğil, ho­ca­nın işi. Ken­di­si dün­ya­da yer edin­miş bir tek­nik adam. Biz de bu uz­man­lı­ğı ho­ca­dan bek­li­yo­ruz” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Rüştü’nün güvenmesi normal

Şük­rü Er­gün ay­rı­ca, Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş’ta uzun yıl­lar for­ma gi­yen es­ki mil­li ka­le­ci Rüş­tü Reç­ber’in oğ­lu Bu­rak’ın, Ga­la­ta­sa­ray altya­pı­sın­da oy­nu­yor ol­ma­sı­nı da de­ğer­len­dir­di. Er­gün, “Bi­zim alt­ya­pı­mız ga­yet ka­li­te­li. İn­san­la­rın gü­ven­me­si nor­mal. Biz alt­ya­pı­ya ver­di­ği­miz öne­mi es­ki­den bi­raz gev­şet­miş­tik ga­li­ba. Çün­kü alt­ya­pı­dan ye­te-­rin­ce oyun­cu çık­ma­ma­ya baş­la­mış­tı. Dik­kat­le­ri­mi­zi ora­ya ve­rip alt­ya­pı­ya des­te­ği ar­tır­dık” di­ye ko­nuş­tu.

(Bugün)

Son Güncelleme: 08.01.2014 15:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! > Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
pherm 4 yıl önce

ersun yanal eskişehirde iken bu kadar konuşamıyordu fenere gelince ne olduda bu her işe burnunu sokar oldu kendisine sormak lazım ne zannettiler kendilerini acaba

Avatar
yorumcu 4 yıl önce

illa karışacaklar bize